Zasady naboru

 

Zarządzenie Nr 10

Lubelskiego Kuratora Oświaty

z dnia 23 lutego 2015 r.

 

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim, w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata.

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, uczniów zamieszkałych w tym obwodzie. 

2.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. 

3.      W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum województwa lubelskiego określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów:

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum ogólnodostępnego.

               do 29 maja 2015 r.

2.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

            do 12 czerwca 2015 r.

 

 

3.

Składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów do gimnazjum.

 26 czerwca 2015 r. – 30 czerwca 2015 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

         1 lipca 2015 r. godz. 10.00

 

5.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.  

    1 lipca 2015 r. od godz. 10.00 –         

         3 lipca 2015 r. godz.13.00

 

 

 

6.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

           6 lipca 2015 r., godz. 10.00

 

 

4.      Jeżeli publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę wyznacza termin przeprowadzania postępowania uzupełniającego.